Polityka i społeczeństwo

Czas na inwestycje w Zachodniopomorskiem: Konkursy na dofinansowanie z UE otwarte!

11 lipca 2021 roku rozpoczął się konkurs, który ma na celu wykorzystanie Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-27 na utworzenie nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach. W lipcu ruszą także konkursy, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców. Informację o tym podał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Samorząd województwa poinformował, że niektóre naboru na środki z UE zostaną przeprowadzone w formie konkursu (tryb konkurencyjny), zaś inne będą dostępne ciągle – w przypadku projektów strategicznych (tryb niekonkurencyjny).

„Działania zaplanowane w harmonogramie dotyczą różnorodnych obszarów: wspierania przedsiębiorczości i innowacji, zielonej transformacji, zwiększania mobilności mieszkańców i dostępności komunikacyjnej w regionie, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, inwestycji w kapitał ludzki. – W naborach uruchamianych w ciągu najbliższych 12 miesięcy udostępnionych zostanie ponad 4 mld zł. Część z naborów będzie realizowana w trybie konkursowym, a część prowadzona będzie w trybie ciągłym – dla projektów strategicznych. O wsparcie będą mogły starać się: przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne, uczelnie, placówki badawcze, organizacje społeczne i pozarządowe oraz samorządy” – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

„Jako instytucja z ponad 19-letnim doświadczeniem w realizacji i wdrażaniu programów współfinansowanych z EFS jesteśmy gotowi do podjęcia kolejnego wyzwania. W tej perspektywie, w obszarze edukacji, szczególny nacisk kładziemy na kwestie jej dostępności, zwiększenie jej włączającego charakteru, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji oraz wsparcie i upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania dla zwiększenia jakości nauczania. W tym celu kryteria w tych naborach będą m.in. premiowały szkoły z niskimi wynikami egzaminów, znajdujące się na terenach zagrożonych marginalizacją, które nie skorzystały z dofinansowania takiego programu w latach 2014-2020” – powiedział Andrzej Przewoda, dyrektor WUP w Szczecinie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie będzie odpowiedzialny za program w zakresie rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

Konkurs, który rozpoczął się w czerwcu, jest adresowany do szkół oraz placówek systemu oświaty. Ma on na celu poprawę jakości i dostępności kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Środki finansowe w wysokości ponad 49,5 mln złotych, będą dostępne dla projektów mających na celu wyrównanie szans i podniesienie kompetencji uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Nabór wniosków w konkursie trwa do 12 lipca.

Jako jeden z ważniejszych elementów programu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniło wsparcie w postaci specjalnych działań skierowanych do uczniów i nauczycieli. Ma to na celu podniesienie ich kompetencji i wyrównanie szans edukacyjnych.

W ramach programu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie będzie odpowiedzialny za jego realizację. Pracownicy Urzędu zachęcają do składania wniosków w konkursie, który zakończy się 12 lipca.

Wtorek, 11 lipca, to dzień, w którym rusza nabór nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Wszystkie podmioty uprawnione do wnioskowania o środki będą miały możliwość skorzystania z otwartego katalogu.

WUP w Szczecinie dołoży swoją cegiełkę w zakresie włączenia społecznego poprzez organizowanie konkursów mających na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, rodziny oraz usług społecznych. Zainteresowani powinni zapoznać się z informacjami na temat naboru na projekty z zakresu kompleksowego wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, który zostanie otwarty 19 lipca.

W lipcu będzie miała miejsce premiera nowego konkursu na operatorów Bazy Usług Rozwojowych. Jest to innowacyjny system wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników, który zapewni dostęp do funduszy na rozwój kwalifikacji zgodnie z potrzebami pracodawców. W ramach systemu zostaną udostępnione szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe oraz doradztwo.

Wszystkim przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego, którzy chcą skorzystać z tegorocznych konkursów oferujących wsparcie w dziedzinie badań i rozwoju, polecamy zapoznanie się z warunkami naboru oraz złożenie aplikacji.

Organizatorzy konkursów w województwie zachodniopomorskim zachęcają przedsiębiorców do udziału w projektach B+R. W ramach dwóch naborów przewidzianych na wrzesień i październik przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje na kompleksowe projekty B+R (ok. 47 mln zł) oraz na mniejsze projekty B+R (4,3 mln zł).

Aby wziąć udział w konkursach, przedsiębiorcy muszą przeanalizować warunki naboru i wypełnić wymagane dokumenty. Warto skorzystać z tej okazji, ponieważ jest to szansa na uzyskanie finansowania dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego na projekty B+R.

Inwestycje w innowacyjne technologie mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia będą wspierane przez Instytucję Zarządzającą. Do ich realizacji Instytucja przeznaczyła 43,1 mln złotych, a nabor wniosków rozpocznie się we wrześniu tego roku.

Pracodawcy, z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw, mają możliwość skorzystania ze środków na wdrożenie programów, które pozwolą na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Dotyczy to także ergonomii pracy oraz programów przekwalifikowania pracowników, którzy długo pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Nabór tych środków odbędzie się między wrześniem a październikiem.

W związku z rozwojem infrastruktury rowerowej i drogowej w regionie, Ministerstwo Rozwoju przygotowało specjalny program wsparcia finansowego na realizację projektów z tego zakresu. Środki na budowę tras rowerowych i dróg wojewódzkich będą wypłacane w trybie niekonkurencyjnym, czyli skierowanym do konkretnych podmiotów. W ramach tego programu od września będą prowadzone nabory na projekty tras rowerowych, a w grudniu na przedsięwzięcia drogowe.

Pomorze Zachodnie zostało wybrane do otrzymania tych środków, aby wspomóc regionalny rozwój, wzmocnić społeczeństwo obywatelskie i wspierać przedsiębiorczość oraz innowacyjne działania. Program ten ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę, edukację, zatrudnienie, zdrowie i inne.

Unijne środki w wysokości 1 miliarda 686 milionów euro przyznano Pomorzu Zachodniemu, aby wspomóc zrównoważony rozwój regionu. Dzięki temu środkom będzie można angażować się w wiele inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców. Przyczynią się one do wspierania przedsiębiorczości, innowacji oraz do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

Środki unijne pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy w regionie. W ten sposób możliwe będzie zainwestowanie w infrastrukturę, edukację, zdrowie i inne, co ma zapewnić mieszkańcom lepsze warunki życia.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1,2 miliarda euro) oraz Europejski Fundusz Społeczny (468 milionów euro) zapewnią Pomorzu Zachodniemu unijne środki w wysokości 1 miliarda 686 milionów euro. Celem tych funduszy jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę, edukację, zatrudnienie, zdrowie i inne.

Dzięki tym środkom możliwe będzie stworzenie nowych miejsc pracy i rozwój gospodarczy, a także wprowadzenie działań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości, innowacji, społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważony rozwój regionu.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na najbliższe 12 miesięcy znajduje się na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zalecamy sprawdzanie harmonogramu nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Aktualny harmonogram dostępny jest tutaj.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM