Biznes i finanse

Polsko-czeska współpraca na nowych szczeblach – Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

Pojedyncza kolumna zastrzeżona prawnie umożliwia efektywną separację i analizę pestycydów anionowych i kationowych, wraz z kondycjonowaniem.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza na spotkanie ministra Andrzeja Adamczyka z ministrem Martinem Kupką, które odbędzie się 20 lipca 2023 roku w Katowicach. Celem spotkania jest omówienie najważniejszych tematów dotyczących współpracy między Polską a Czechami, w tym realizacji transgranicznych projektów infrastrukturalnych, finansowania inwestycji transportowych oraz współpracy na forum UE. Spotkanie będzie częścią polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, w których udział weźmie premier Mateusz Morawiecki oraz premier Peter Fiala.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza także wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w spotkaniu. Głównymi tematami omówienia będą: obronność, sprawy zagraniczne, gospodarka i energia, finansowanie, transport, polityka regionalna, sprawy społeczne, rolnictwo, cyfryzacja i edukacja.

Polska i Czechy cieszą się korzyściami z dostępu do wyjątkowo rozwiniętych szlaków transportowych na osi północ-południe. Szlaki drogowe A1-D1, S3-D11, kolejowe E59, E65 oraz planowane dwie linie kolei dużych prędkości przebiegające przez granicę, w tym Katowice – Ostrawa i Wrocław – Hradec Kralove, dają obu krajom szerokie możliwości rozwoju współpracy w zakresie transportu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił znaczenie wzajemnych połączeń drogowych, szczególnie w kontekście realizacji trasy S3 – D11. Zebrani ministrowie zgodzili się, że konieczne jest dostosowanie harmonogramu budowy obu szlaków, aby zapobiec sytuacjom, gdy infrastruktura powstała po jednej stronie granicy nie miałaby kontynuacji po drugiej stronie.

„Droga ekspresowa S3 i czeska autostrada D11 połączą terytorium Czech z polskimi portami w Szczecinie i Świnoujściu już w 2025 r. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk określił to połączenie jako najkrótsze i najbardziej efektywne.”

Prezesi Polski i Czech potwierdzili korzyści ekonomiczne, jakie przyniesie projekt KDP V4 połączający stolice państw Grupy Wyszehradzkiej. Po dokonaniu rozważań na temat transportu kolejowego, strony zgodziły się kontynuować pracę nad przedsięwzięciem, aby ostatecznie przyczynić się do jego urzeczywistnienia.

Ministrowie zastanawiali się także nad kwestią zapewnienia efektywnego transportu kolejowego, w tym dostępności komunikacji regionalnej i formułowali dalsze wytyczne działań.

Podczas rozmowy ministrowie dyskutowali o środkach finansowych na inwestycje w infrastrukturę transportową UE, w tym wykorzystaniu funduszu CEF „Łącząc Europę” do wspierania strategicznych projektów infrastrukturalnych o podwójnym zastosowaniu (cywilnym i wojskowym).

Minister Andrzej Adamczyk wskazał, że śródokresowy przegląd perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 dostarcza znakomitej okazji, aby wzmocnić narzędzie finansowe Unii Europejskiej. W szczególności, ramy finansowe Unii Europejskiej winny być bardziej zaawansowane, aby zapewnić środki na istotne inwestycje transportowe.

Minister A. Adamczyk podkreślił, że jest to niezbędne, aby zagwarantować odpowiedni poziom finansowania projektów transportowych służących mobilności wojskowej lub podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania z funduszy UE. Projekty te są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, regionu, a także całej Unii Europejskiej. Aby to osiągnąć, potrzeba zwiększyć budżet instrumentu +Łącząc Europę+, aby zapewnić stabilne źródło finansowania tych strategicznych projektów.

Ministrowie zajęli się również oceną postępów w negocjacjach na forum Unii Europejskiej, dotyczących ustalenia norm emisji spalin Euro 7. Celem wprowadzenia tej nowej normy jest ograniczenie zanieczyszczeń powstających w wyniku transportu drogowego. Dyskutując nad propozycjami Komisji Europejskiej, ministrowie doszli do wniosku, że wymagania te są zbyt rygorystyczne i należy kontynuować współpracę w ramach Unii Europejskiej w celu ich dostosowania.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że w celu osiągnięcia celów klimatycznych w transporcie należy wziąć pod uwagę możliwości gospodarek poszczególnych państw. Nie możemy akceptować scenariusza, w którym prognozowany wzrost kosztów zakupu nowych pojazdów na skutek propozycji Komisji Europejskiej zmniejszy mobilność obywateli, w szczególności osób o niższych dochodach. Takie działania przyczyniłyby się do ograniczenia rozwoju gospodarczego oraz pogłębienia problemu wykluczenia komunikacyjnego.

Ósma edycja konsultacji polsko-czeskich odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Pradze. Jest to kontynuacja wcześniejszych spotkań.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania zmian w ich treści – w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM