Polityka i społeczeństwo

Inwestycje energetyczne wspierane przez PPP i fundusze europejskie – szanse i możliwości finansowe z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Minister Grzegorz Puda ogłosił dzisiaj otwarcie konferencji poświęconej wykorzystaniu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewni wsparcie dla projektów związanych z termomodernizacją budynków, wymianą oświetlenia ulicznego oraz stosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji Minister Grzegorz Puda wyraził swoje zadowolenie z możliwości współpracy publiczno-prywatnej. Wspólne inicjatywy służące poprawie jakości życia mieszkańców i zmniejszeniu zużycia energii stanowią najważniejszy cel polityki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

We wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało konferencję pn. „Efektywność w PPP”, mającą na celu wzmocnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności projektów zwiększających efektywność energetyczną.

Minister Puda wskazał, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest doskonałym narzędziem do finansowania projektów dotyczących efektywności energetycznej.

– Jest to bardzo efektywny sposób na zarządzanie projektami związanymi z efektywnością energetyczną, ponieważ partner prywatny jest wynagradzany w zależności od realnie uzyskanych oszczędności. Dzięki temu podmiot publiczny ma zapewniony zwrot z inwestycji – zaznaczył minister Grzegorz Puda.

Minister Puda zwrócił uwagę, że współpraca publiczno-prywatna jest idealnym rozwiązaniem do wdrożenia przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną.

– Partnerstwo publiczno-prywatne jest doskonałym narzędziem do finansowania projektów związanych z efektywnością energetyczną. Partner prywatny jest wynagradzany w zależności od faktycznie uzyskanych oszczędności, co stanowi gwarancję dla podmiotu publicznego, że jego inwestycja przyniesie zwrot – zauważył minister Grzegorz Puda.

Ministerstwo potwierdziło, że spośród wszystkich zidentyfikowanych przez resort możliwych projektów hybrydowych, aż 90 procent z nich dotyczy efektywności energetycznej. Wspólnie z samorządami pracuje nad programami regionalnymi, które zapewnią preferencje dla przedsięwzięć hybrydowych, np. oprocentowanie pożyczek na niższym poziomie i zwiększone umorzenie.

G. Puda zapowiedział, że wraz z wprowadzeniem PPP, skala realizowanych projektów hybrydowych znacznie się powiększy.

Minister nadmienił, że optymalizacja efektywności w formule PPP może zostać osiągnięta poprzez zastosowanie narzędzi takich jak ocena efektywności przed ogłoszeniem postępowania, dialog konkurencyjny, a także właściwie skonstruowany mechanizm zarządzania umową PPP.

Ewelina Owczarska, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podkreśliła konieczność stosowania formuły PPP w celu uzyskania efektywności, jakości i trwałości inwestycji publicznych.

Wiceminister wyraziła przekonanie, że stworzenie systemowego podejścia do wykorzystania formuły PPP jako narzędzia do realizacji zamierzonych inwestycji umożliwi dalszy rozwój rynku w tym zakresie.

Pani E. Owczarska podkreśliła, że będzie dalej wspierać jednostki publiczne w zwiększaniu świadomości związanej z PPP jako alternatywnej metody realizacji zadań. Ma to objąć m.in. wsparcie podmiotów publicznych w przygotowywaniu oraz wdrażaniu projektów z udziałem partnerstwa publiczno-prywatnego.

MFiPR zabiega o to, aby Polska mogła jak najefektywniej wykorzystywać partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji. Ministerstwo przygotowało kompleksowe narzędzia w postaci wsparcia merytorycznego i finansowego dla podmiotów publicznych, które planują realizację projektów w formule PPP. Zastosowane przez MFiPR narzędzia pozwalają na dokładną weryfikację czy dane przedsięwzięcie jest opłacalne oraz czy przyniesie oczekiwane efekty.

Ministerstwo Finansów i Polityki Społecznej stara się stworzyć najlepsze warunki dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju. Poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi i środków, resort ułatwia podmiotom publicznym weryfikację i analizę ich przedsięwzięć w formule PPP. MFiPR zapewnia także profesjonalne doradztwo w przygotowaniu i realizacji takich projektów.

Minister G. Puda podkreślił, że działania realizowane przez Politykę PPP w nadchodzących latach będą miały wpływ na wszystkie strony polskiego rynku PPP, niezależnie od tego, czy są one dedykowane podmiotom publicznym. Z tego powodu Polityka PPP będzie kontynuowana do 2030 roku.

Polityka PPP 2017 została skonstruowana w celu zwiększenia efektywności wykorzystania finansowania publicznego i zaoferowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie infrastruktury publicznej. Stworzyła ona ramę dla współpracy publiczno-prywatnej, która umożliwia wykorzystywanie środków publicznych w sposób efektywny i przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i jakości.

Polityka PPP 2017 pozwoliła na wprowadzenie szeregu korzyści dla społeczeństwa. Przede wszystkim umożliwiła tworzenie nowych, innowacyjnych projektów infrastrukturalnych, które wpłynęły na zwiększenie dostępności, jakości i niezawodności usług publicznych. Dodatkowo, współpraca publiczno-prywatna w ramach Polityki PPP 2017 przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności rynku i zapewniła lepszą jakość usług w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami publicznymi.

Polityka PPP 2017 przyczyniła się także do poprawy społecznego i ekonomicznego wpływu projektów infrastrukturalnych, dzięki czemu wykorzystanie finansowania publicznego stało się bardziej efektywne. Na skutek wprowadzenia Polityki PPP 2017 zdecydowanie zwiększyła się jakość i dostępność usług publicznych, a także poprawiło się wykorzystanie istniejących zasobów i infrastruktury.

Polityka PPP 2017 umożliwiła również osiągnięcie lepszych wyników w zakresie współpracy publiczno-prywatnej poprzez zapewnienie szczegółowych wytycznych dotyczących procesu tworzenia umów o PPP. Dzięki temu zarówno strony publiczne, jak i prywatne mogły skupić się na efektywnym wykorzystaniu finansowania publicznego i tworzeniu innowacyjnych projektów infrastrukturalnych.

Dzięki wprowadzeniu Polityki PPP 2017 możliwe stało się skuteczniejsze wykorzystywanie finansowania publicznego i tworzenie innowacyjnych projektów infrastrukturalnych, co przyczyniło się do zwiększenia jakości i dostępności usług publicznych. Polityka ta zapewniła również szczegółowe wytyczne dotyczące procesu tworzenia umów o PPP, co umożliwiło lepszą współpracę pomiędzy stronami publicznymi i prywatnymi.

Opracowaliśmy i udostępniliśmy ponad 100 potencjalnym projektom PPP kompleksowe wsparcie doradcze w celu przygotowania inwestycji. Wykorzystaliśmy do tego różnorodne narzędzia, w tym kampanie szkoleniowo-informacyjne, opinie PPP oraz testy PPP.

W Polsce odnotowano wiele sukcesów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Skutkiem tych działań jest 177 umów o wartości ponad 9,2 mld zł. Przeważająca ilość umów to projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące aż 90 proc. wszystkich inwestycji. Najwięcej środków przeznaczono na efektywność energetyczną, infrastrukturę transportową, sport i turystykę oraz gospodarkę wodno-kanalizacyjną.

Aktualnie w Bazie Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) zawartych jest 54 projektów o łącznej wartości 9,9 mld zł. Wśród nich są dwa projekty rządowe wspierane przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju: port zewnętrzny w Porcie Gdynia oraz budowa i utrzymanie archiwów państwowych.

Rada Ministrów zatwierdziła aktualizację Polityki PPP do 2030 roku. 8 września br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął omawiany dokument. Przewidywany współczynnik projektów PPP w latach 2023 – 2030 to około 80 nowych umów.

Serwis PAP SA publikuje komunikaty bez ingerencji w ich treść, w postaci dostarczonej przez nadawcę. Ostateczna odpowiedzialność za treść komunikatu spoczywa na nadawcy, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM