Nauka i technologie

Cietrzew Polski na krawędzi wymarcia – alarm biologów

Zdaniem Michała Adamowicza z Wydziału Biologii UW, populacja cietrzewia w Polsce jest na skraju wyginięcia. W ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci liczebność tego gatunku spadła z 30 tys. osobników do niewielu ponad 300. Najważniejsze przyczyny tego degradującego się stanu to ocieplenie klimatu spowodowane działalnością człowieka, napływ gatunków obcych, a także zmieniający się krajobraz w wyniku wykorzystywania gruntów rolniczych.

Chociaż cywilizacja postępuje, Tatry są nadal ważnym miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym cietrzewia. Przeprowadzone badania porównawcze pomiędzy liczebnością ptaków żyjących w górach oraz populacjami zamieszkującymi dolinę Biebrzy ukazały, że góry zapewniają ptakom największe szanse na przetrwanie, czego nie da się powiedzieć o innych terenach. Dlatego też Tatry są ostoją dla cietrzewi i wielu innych gatunków.

Michał Adamowicz z Zakładu Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się porównaniem szans i zagrożeń dla populacji cietrzewia (Lyrurus tetrix). Jego doktorat poświęcony jest badaniu populacji cietrzewia w dwóch typach środowisk – górskim (np. Tatry) i nizinnym (np. Dolina Biebrzy).

„Populacja cietrzewia, zwłaszcza w Środkowej i Zachodniej Europie, wykazuje tendencję spadkową i powoli wymiera. W Polsce zlokalizowana jest południowo-zachodnia granica ciągłego występowania tego gatunku – opowiada w rozmowie z PAP Michał Adamowicz. – Moje wcześniejsze (w ramach pracy magisterskiej), jak i obecne (w ramach doktoratu) badania wskazują jednak na wyraźnie wolniejsze tempo zaniku populacji górskich (w Sudetach i Tatrach) niż nizinnych (na Mazurach, w Dolinie Biebrzy, Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej)”.

Według raportu biologa populacja cietrzewia w Polsce znajduje się na skraju wyginięcia. Sytuację tę można przypisać zmianom środowiskowym, takim jak zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, które mają bezpośredni wpływ na środowisko naturalne.

Zmiany te wpłynęły nie tylko na populację cietrzewia, ale także na inne gatunki ptaków, które są szczególnie wrażliwe na zmiany środowiskowe. Zmiany te mogą mieć negatywny wpływ na bioróżnorodność w Polsce, ponieważ wiele gatunków ptaków, w tym cietrzewie, może całkowicie wyginąć.

Aby zapobiec dalszemu zmniejszaniu się populacji cietrzewia w Polsce, konieczne są działania zmierzające do poprawy jakości środowiska. Ważne jest, aby zapobiegać dalszemu zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby oraz zapewnić odpowiednie warunki życiowe dla ptaków, w tym cietrzewi. Tylko wtedy możliwe będzie zapewnienie przetrwania tego gatunku.

W celu ochrony populacji cietrzewia w Polsce niezbędne są działania edukacyjne, aby ludzie mogli dowiedzieć się o zagrożeniach, jakie stanowią dla tego gatunku. Działania te powinny skupiać się na zachęcaniu ludzi do przestrzegania zasad ochrony środowiska, takich jak ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie ilości odpadów.

Aby zachować populację cietrzewia w Polsce, ważne jest, abyśmy wszyscy włączyli się w działania ochronne, które będą chronić środowisko naturalne, w którym żyje ten gatunek. Wszyscy możemy wykonywać małe działania, które przyczynią się do ochrony tego gatunku, na przykład poprzez segregację odpadów i oszczędzanie energii.

W celu lepszego zrozumienia zagrożeń dla cietrzewia oraz zapobiegania ich dalszemu rozprzestrzenianiu się, konieczne jest angażowanie się społeczności akademickiej i biznesowej w badania naukowe na temat tego gatunku. Badania te są potrzebne, aby lepiej zrozumieć sytuację i znaleźć skuteczne sposoby na ochronę populacji cietrzewia w Polsce.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM