Biznes i finanse

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 12-16 lutego 2024 (komunikat)

Według najnowszego celu klimatycznego Komisji Europejskiej, Unia Europejska ma zamiar zredukować emisję gazów cieplarnianych o 90 proc. oraz zużycie paliw kopalnych o 80 proc. do 2040 roku. Realizacja tego celu ma być możliwa dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii małych reaktorów jądrowych (SMR), a pierwszy z nich, rozwijany przez Orlen Synthos Green Energy, może być zainstalowany w Polsce jeszcze w tej dekadzie.

Plan posiedzeń komisji senackich na wtorek, 13 lutego:

Komisja Klimatu i Środowiska o godz. 12.00, sala 217

Temat: Rozwiązania prawne chroniące Puszczę Białowieską jako Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO – sprawiedliwa społecznie transformacja obszaru Puszczy Białowieskiej i jej trwała, pełna ochrona.

14 lutego

Komisja Infrastruktury

15.00, sala 182

Minister infrastruktury informuje o przywróceniu pasażerskiego transportu kolejowego i poprawie jakości transportu towarowego między Trójmiastem a Bytowem.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

16.00, sala 217

Wybór zastępcy przewodniczącego komisji. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

16.15, sala 217

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 51, druki sejmowe nr 188, 196 i 196-A).

Data: Czwartek, 15 lutego 2024 r.

Miejsce: Komisja Spraw Unii Europejskiej, sala 182

Godzina: 8.15

Temat: Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy dotyczącej praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw – COM(2023) 424.

Nowe wnioski dotyczące dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE mają na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ustanowienie norm dotyczących organów ds. równości w dziedzinie równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy.

Wniosek COM(2022) 105 skupia się na zwalczaniu przemocy wobec kobiet, podczas gdy wniosek COM(2022) 688 dotyczy norm dotyczących organów ds. równości w dziedzinie równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy.

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie równego traktowania osób w obszarze zatrudnienia i pracy, dostępu do towarów i usług oraz zabezpieczenia społecznego, a także uchylającej wcześniejsze dyrektywy – COM(2022) 689.Komisja Obrony Narodowej

9:00 am, room 179

Discussion of the work plan of the National Defense Committee for 2024.

Petitions Committee

9:30 am, room 182

Consideration of petitions regarding the initiation of legislative action to amend the Forest Act, as submitted to the 9th term of the Sejm on March 24, 2022 (P11-19/23). Consideration of petitions regarding the initiation of legislative action to amend article 105b of the Executive Penal Code of June 6, 1997, by expanding the use of self-service telephones by prisoners in penitentiary facilities (continued) (P10-70/22).

Rozważenie prośby o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 105a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, aby wprowadzić obowiązkowe zezwolenie na spotkania skazanego z osobą spoza rodziny lub innej bliskiej osoby, jeśli skazany takich osób nie ma (cd.) (P10-21/23). Rozważenie prośby o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, w celu umożliwienia wykupu zakładowych mieszkań na wniosek najemcy oraz wprowadzenia nowych zasad bonifikat (cd.) (P10-36/22).

Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, aby zobowiązać władze samorządowe do sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, które wcześniej należały do przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, na żądanie najemców uprawnionych do korzystania z tych lokali w dniu przejęcia (cd.) (P10-06/23).

Analiza wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (kontynuacja) (P10-19/22).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Klimatu i Środowiska odbędą swoje posiedzenie o godzinie 10.30 w sali 176.

Podczas posiedzenia omówione zostanie stanowisko komisji w sprawie energetyki odnawialnej w Polsce.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM