Polityka i społeczeństwo

MS: Ogłoszenie w sprawie naboru w skład Rady ds. Uchodźców (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza:

Przedmiotem ogłoszenia jest postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydatów do Rady do Spraw Uchodźców, zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada do Spraw Uchodźców jest organem administracji publicznej odpowiedzialnym za rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń dotyczących postanowień wydanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 89r ust. 1 u.u.c.o., Rada składa się z 12 członków, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród osób o wiedzy lub doświadczeniu praktycznym w zakresie problematyki uchodźców. Co najmniej połowa członków Rady musi mieć wyższe wykształcenie prawnicze. Zgodnie z ust. 3 u.u.c.o., Prezes Rady Ministrów powołuje 4 osoby do Rady spośród kandydatów przedstawianych przez ministra spraw zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia 8 kandydatów.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady powinny posiadać wykształcenie prawnicze lub wyróżniającą wiedzę lub doświadczenie praktyczne w zakresie problematyki uchodźców (art. 89r ust. 1). Członkami Rady mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, oraz korzystające z pełni praw publicznych (art. 89r ust. 2).

Zgodnie z art. 89p ust. 2-4 u.u.c.o., Rada posiada uprawnienia organu wyższego stopnia zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (ust. 2).

Rada jest właściwym organem do spraw wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień (ust. 3).

Do obowiązków Rady należy również (ust. 4):

analizowanie orzecznictwa w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy;

zbieranie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;

współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami oraz instytucjami w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa;

utrzymywanie rejestru złożonych zażaleń i odwołań oraz wydanych przez Radę decyzji i postanowień;

oznaczanie danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 603/2013, w przypadku nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej oraz usuwanie oznaczenia danych, o którym mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 603/2013, w przypadku pozbawienia cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Opłaty za udział w pracach Rady są ustalone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27 listopada 2008 r. dotyczącym wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz.U. z 2023 r., poz. 382 t.j.).

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do Rady ds. Uchodźców, prosimy o złożenie następujących dokumentów do Ministerstwa Sprawiedliwości do dnia 16 lutego 2024 r.:

– CV i życiorys wraz z listem motywacyjnym i danymi kontaktowymi (podpisane, a w przypadku wysyłki drogą elektroniczną podpisane i zeskanowane);

– zgłoszenie uczestnictwa w procedurze naboru;

– w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu takiego oświadczenia (w przypadku osób, które były objęte obowiązkiem lustracyjnym) zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. oraz treść tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 t.j.);

Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, datowanego na miesiąc przed złożeniem, w formie papierowej lub elektronicznej (z zapisanymi wszystkimi plikami otrzymanymi w odpowiedzi na zapytanie – 3 pliki).

Zgłaszający się do udziału w procedurze wyłonienia kandydatów w skład Rady ds. Uchodźców musi złożyć oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze podawczym urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości przy ul. Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa. Data stempla pocztowego będzie uznana za datę złożenia zgłoszenia.

Można przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres e-puap:

/f976dwh2m2/skrytka 

/f976dwh2m2/SkrytkaESP 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Prosimy o dopisek „Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – nabór na kandydatów do Rady Do Spraw Uchodźców” na kopercie lub w tytule wiadomości mailowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM