Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Minister K. Pełczyńska-Nałęcz z ministrami V4+7 podpisała Wspólną Deklarację w sprawie polityki spójności (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza, że Minister K. Pełczyńska-Nałęcz wraz z ministrami V4+7 podpisała Wspólną Deklarację dotyczącą polityki spójności

Polityka spójności Unii Europejskiej jest uznawana za „motor integracji europejskiej” oraz główną politykę inwestycyjną UE, która wspiera konkurencyjność jednolitego rynku i zapewnia równą szansę na zrównoważony rozwój wszystkich państw członkowskich. Takie stanowisko zostało wyrażone przez ministrow Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Wspólnej Deklaracji, którą dzisiaj podpisali w Pradze wraz z ministrami Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji i państw bałtyckich.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Minister K. Pełczyńska-Nałęcz wraz z ministrami V4+7 podpisała Wspólną Deklarację w sprawie polityki spójności. Polityka spójności Unii Europejskiej jest uważana za „silnik integracji europejskiej” i główną politykę inwestycyjną UE, która wzmacnia konkurencyjność jednolitego rynku i zapewnia równą szansę na zrównoważony rozwój wszystkich państw członkowskich. Ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier wyrazili takie stanowisko w Wspólnej Deklaracji, którą dzisiaj podpisali w Pradze z ministrami Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji i państw bałtyckich.

Ministrowie Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz rządów Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowenii odbyli nieformalne spotkanie w formule V4+7, aby omówić przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2027 roku.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że spójność między regionami i państwami członkowskimi jest kluczowa dla sukcesu procesu integracji europejskiej. Bez niej nie ma mowy o budowaniu demokratycznej, sprawiedliwej, konkurencyjnej i odpornej Europy. Dlatego polskie stanowisko w debacie na temat przyszłości polityki spójności po 2027 r. jest jasne – spójność stanowi kamień węgielny tego procesu.

Minister zaznaczyła, że unijne fundusze powinny teraz bardziej niż kiedykolwiek wspierać reformy, które promują demokrację, bezpieczeństwo i jedność Europy.

„Polityka spójności nie powinna być postrzegana wyłącznie jako źródło finansowania, lecz także jako narzędzie koordynacji różnych wartości i polityk wewnętrznych państw członkowskich, które wspierają konkurencyjność całej Unii i wzmacniają odporność jej terytorium. Polityka spójności musi reagować na wyzwania takie jak zmiany klimatyczne, spadek demograficzny czy skutki globalizacji” – powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W spotkaniu ministrów V4+7 wzięła udział również komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira, a także zaproszeni przez czeskie władze goście, w tym zastępca prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Kyriacos Kakouris.

Nowa inicjatywa dotycząca polityki spójności UE

Czechy, które do lipca 2024 r. sprawują roczne przewodnictwo V4, zainicjowały przyjęcie Wspólnej Deklaracji w sprawie polityki spójności. Do podpisania deklaracji Czechy zaprosiły 11 państw członkowskich, w tym państwa Grupy Wyszehradzkiej, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację oraz państwa bałtyckie.

Składa się z sześciu części, w których zawarte są cele polityki spójności, takie jak rola spójności w rozwoju UE. Spójność została wskazana jako „motor integracji europejskiej”, który wzmacnia konkurencyjność jednolitego rynku i tworzy równe szanse dla wszystkich państw UE.

Po 2027 roku polityka spójności nadal powinna pozostać główną polityką inwestycyjną UE, opartą na zarządzaniu dzielonym i partnerstwie, które stanowi fundament tej polityki.

W nowej wersji polityki spójności po 2027 roku należy skoncentrować się na wsparciu inwestycji i reform strukturalnych zgodnie z priorytetami państw członkowskich, aby promować zrównoważony rozwój. Koncentracja tematyczna i elastyczne przeznaczenie środków na cele klimatyczne powinno być dostosowane do potrzeb poszczególnych terytoriów i ich obywateli, a szczególną uwagę należy poświęcić regionom słabiej rozwiniętym i ich potrzebom, aby wspierać ich odporność i zmniejszyć ryzyko znalezienia się w „pułapce rozwojowej”.

Planowane zmiany w finansowaniu polityki spójności po 2027 r. zakładają zachowanie obecnej koncepcji regionów, z PKB per capita jako głównym kryterium podziału.

Aby ułatwić i przyspieszyć programowanie i wdrażanie polityki spójności, proponowane jest wprowadzenie prostych, elastycznych, przejrzystych i przewidywalnych zasad i ram prawnych, oraz zastosowanie podejścia ukierunkowanego terytorialnie.

Minister Pełczyńska-Nałęcz omawia wpływ rozszerzenia na politykę spójności po 2027 r.

Rozmowy minister Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrami Słowenii i Słowacji

W trakcie wizyty w Pradze minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Ministrem Spójności i Rozwoju Regionalnego Słowenii Aleksandrem Jevšekiem oraz Ministrem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Słowacji Richardem Rašim. Omawiano tematy dotyczące przyszłości polityki spójności oraz nadchodzącej półrocznej prezydencji Polski w Radzie UE, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 r.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM