Biznes i finanse

ERBUD SA (4/2022) Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 33,9 mln zł netto na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Anny Jantar.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał znaczącą Umowę warunkową o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

KONTRAKT UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, z datą wydania nakazu rozpoczęcia robót w terminie do 31.03.2022r.

INWESTOR VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

TERMIN REALIZACJI 19.12.2023r.

POWIERZCHNIA m PUM: 5 473,30 m2

ZAKRES PRAC Generalne Wykonawstwo w formule zaprojektuj i wybuduj budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz Infrastrukturą w tym infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami technicznymi, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu oraz małą architekturą i zielenią

WARTOŚĆ W MLN PLN 33.944.306,69 PLN netto

wynagrodzenie ryczałtowe

MIEJSCE WYKONANIA ul. Anny Jantar w Poznaniu

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA 10 % wynagrodzenia umownego netto

GWARANCJA NAPRAWY WAD I USTEREK 5 % wynagrodzenia umownego netto

KARY

1.1. za opóźnienie w dotrzymaniu Dat Kluczowych:

1.1.1. w etapie projektowym – za niedotrzymanie każdej z Dat Kluczowych w wysokości 0,1% części Ceny Umowy za wykonanie usług projektowych i opracowanie Dokumentacji Projektowej określonej, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu każdej z tych Dat Kluczowych;

1.1.2. w etapie budowy za niedotrzymanie Dat Kluczowych VII w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procent) Ceny Umowy; za niedotrzymanie Dat Kluczowych VIII w wysokości 0,25% (dwie dziesiąte procent) Ceny Umowy”

„1.2. za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych w trakcie wykonywania Robót lub przy jakimkolwiek odbiorze z wyłączeniem Odbioru Końcowego – w wysokości 0,1% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu określonego Umową terminu na usunięcie Wad”

„1.3. za opóźnienie w usunięciu Wad Istotnych – w wysokości 0,3% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu XI Daty Kluczowej do dnia ich usunięcia”

„1.4. za opóźnienie w usunięciu Wad Nieistotnych – w wysokości 0,1% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia Wady Nieistotnej wskazanego w protokole Odbioru Końcowego do dnia jej usunięcia”

„1.5. za opóźnienie w usunięciu jakiejkolwiek Wady stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia w usunięciu Wady”

„1.6. za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania Wady mającej charakter awarii stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania Wady liczony od dnia doręczenia karty zgłoszenia Wady „

„1.7. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% (dziesięć procent) Ceny Umowy”

LIMIT KAR 10% wynagrodzenia umownego netto

OKRESY GWARANCYJNE „1.1. na konstrukcję budynku – 10 lat,

1.2. na pokrycie dachów i garaży z izolacjami wodnymi i termicznymi – 10 (dziesięć) lat,

1.3. na drogi zewnętrzne i wewnętrzne – 6 (sześć) lat,

1.4. na pozostałe Roboty – 6 lat

1.5. na wszystkie urządzenia – według gwarancji producenta – jednak nie mniej niż 2 lata”

Oddział Oddział Szczecin

Segment budynek mieszkalny wielorodzinny

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM