Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (1/2022) Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2021 z dnia 24 marca 2021 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (’ŚUCS”) z dnia 4 stycznia 2022 roku określającą wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 rok w wysokości 90 milionów złotych (,,Decyzja”). Spółka szacuje, iż wartość odsetek od tej kwoty zobowiązania wyniesie ok. 54 milionów złotych.

Decyzja podtrzymuje ustalenia wyniku kontroli podatkowej w zakresie nieprawidłowego ujęcia kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych w 2014 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym oraz w Skonsolidowanym Raporcie Finansowym Grupy Żywiec S.A. za I kwartał 2021 r. Dodatkowo, w wyliczeniu zobowiązania podatkowego ŚUCS nie uwzględnił odliczonych przez Spółkę strat podatkowych za lata 2012-2013.

Spółka nie zgadza się z Decyzją, gdyż w opinii Zarządu wnioski zawarte w jej uzasadnieniu nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a także w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo Spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.

Decyzja nie jest prawomocna i nie podlega wykonaniu, zaś Spółce przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, z czego Spółka zamierza skorzystać.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM