Biznes i finanse

GROCLIN SA (8/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: Spółka) zgodnie z przepisem § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

1. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany 29 kwietnia 2022 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany 29 kwietnia 2022 roku.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 27 maja 2022 roku.

4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku zostanie opublikowany 26 września 2022 roku.

5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 24 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM