Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

Raport roczny za rok 2021 – 23.03.2022 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 23.03.2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 19.05.2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 25.08.2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 17.11.2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2022 r. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM