Biznes i finanse

GOBARTO SA (5/2022) GOBARTO S.A. – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W oparciu o art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2019.623 z dn. 02.04.2019r.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dn. 20.04.2018r.), Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 lutego 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM