Biznes i finanse

SKOTAN SA (33/2022) Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego SKOTAN S.A. („Spółka”) nr 31/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r., w którego porządku obrad przewidziano zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd SKOTAN S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2022 r. otrzymał od BORYSZEW S.A. – akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 19,7% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgłoszenie kandydatury Pana Radosława Szorca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Kandydata:

– absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i Marketing

– od 2021 – obecnie – Dyrektor Finansowy w Boryszew S.A.

– 2020-2021 Dyrektor ds. Kontrolingu w Boryszew S.A.

– 2019-2020 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Spółki w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego S.A.

– 2018-2019 Dyrektor ds. Kontrolingu w PESA S.A.

– 2017-2018 Dyrektor ds. Kontrolingu w GK Polimex-Mostostal

– 2001-2017 Orange S.A., Główny Specjalista ds. Kontrolingu, Ekspert ds. Kontrolingu, Kierownik Wydziału Raportowania Zarządczego i Budżetowania.

Wraz ze zgłoszeniem kandydatury Spółka otrzymała oświadczenie Pana Radosława Szorca o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz wskazanie, iż:

– nie mają do niego zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia powyższej funkcji zawarte w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych,

– nie wykonuje on innej działalności poza SKOTAN S.A., która będzie konkurencyjna do działalności wykonywanej w SKOTAN S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,

– nie spełnia warunków niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i warunku braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w SKOTAN S.A.,

– spełnia wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, co potwierdza jego wykształcenie oraz doświadczenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM