Biznes i finanse

SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 152 2 569* 689 584*
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 391 419* 86 95*
Zysk (strata) brutto 353 92* 77 21*
Zysk (strata) netto 353 92* 77 21*
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 -559* 5 -127*
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 451* 0 103*
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 -48* -5 -11*
Przepływy pieniężne netto, razem -2 -156* 0 -35*
Aktywa, razem 4 745 4 575** 1 018 991**
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 318 16 335** 3 501 3 540**
Zobowiązania długoterminowe 0 0** 0 0**
Zobowiązania krótkoterminowe 16 168 15 937** 3 469 3 453**
Kapitał własny -11 573 -11 760** -2 483 -2 548**
Kapitał zakładowy 65 880 65 880 14 136 14 276
Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,00* 0,00 0,00*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,00* 0,00 0,00*
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,44** -0,09 -0,10*
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,44** -0,09 -0,10*
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 152 2 569* 689 584*
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 391 419* 86 95*
Zysk (strata) brutto 353 92* 77 21*
Zysk (strata) netto 353 92* 77 21*
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 -559* 5 -127*
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 451* 0 103*
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 -48* -5 -11*
Przepływy pieniężne netto, razem -2 -156* 0 -35*
Aktywa, razem 4 745 4 575** 1 018 991**
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 318 16 335** 3 501 3 540**
Zobowiązania długoterminowe 0 0** 0 0**
Zobowiązania krótkoterminowe 16 168 15 937** 3 469 3 453**
Kapitał własny -11 573 -11 760** -2 483 -2 548**
Kapitał zakładowy 65 880 65 880 14 136 14 276
Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,00* 0,00 0,00*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,00* 0,00 0,00*
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,44** -0,09 -0,10*
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,43 -0,44** -0,09 -0,10*
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM