Biznes i finanse

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZ GPBP”) zawarła z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Generali”) aneks do umowy ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego („Umowa”). Na mocy aneksu zwiększono wysokość łącznego limitu udzielanych gwarancji kontraktowych do 20 mln zł oraz wydłużono termin obowiązywania limitu do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z warunkami Umowy w ramach limitu odnawialnego mogą być udzielane ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek i zwrotu zaliczki. Maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty ww. limitu, a maksymalny okres obowiązywania gwarancji wydanych w ramach Umowy wynosi w zależności od rodzaju gwarancji do 9 lat.

Zabezpieczeniem roszczeń wynikających z Umowy są weksle własne in blanco MZ GPBP wraz z deklaracjami wekslowymi oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 20 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM