Biznes i finanse

ING BANK ŚLĄSKI SA (4/2022) Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 11 lutego 2022 roku Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie zalecenia ograniczenia ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie przez Bank na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego („P2G”) na poziomie 0,13 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych.

Zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego („TCR”, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013), powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych („P2R”, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe) oraz o wymóg połączonego bufora (o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym). Narzut kapitałowy P2G powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

P2G składa się z dwóch składowych:

– podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez UKNF w 2021 roku – w wysokości 0,05 p.p., oraz

– uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu kapitału wewnętrznego pod kątem uwzględnienia ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem stóp procentowych, przeprowadzonej przez UKNF w 2021 roku – w wysokości 0,08 p.p.

Zalecenie P2G obowiązuje Bank od momentu otrzymania informacji od UKNF.

Zgodnie z metodyką KNF wyznaczania narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filaru II (P2G) maksymalny poziom narzutu kapitałowego P2G może wynieść 4,5 p.p.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM