Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (2/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2022 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Radosława Pobola w sprawie rezygnacji z dniem 11 lutego 2022 r. z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Radosław Pobol pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Spółka informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem uzupełnienia składu Komitetu Audytu i powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu w najszybszym możliwym terminie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 4 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM