Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (5/2022) Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 15 lutego 2022 roku złożyła ofertę w przetargu organizowanym przez Centralny Bank Dominikany („Zamawiający”) na produkcje i dostawę 185 000 000 sztuk monet obiegowych („Przetarg”).

Wartość przetargu wynosi 12 448 130 EUR (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści euro).

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową na kwotę 14 000 000 EUR (słownie: czternaście milionów euro) z terminem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku wyboru oferty Emitenta strony zawrą stosowne umowy na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez Spółkę gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości 4% (słownie: czterech procent) całkowitej wartości kontraktu oraz gwarancji jakości w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wartości kontraktu.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni roboczych i upływa w dniu 24 czerwca 2022 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Centralny Bank Dominikany oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

Informacja w przedmiocie wyboru lub odrzucenia oferty Spółki zostanie przekazane do informacji publicznej przez Emitenta w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM