Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (7/2022) Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lutego 2022 roku, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „Ustawa”), Spółka otrzymała zawiadomienie od Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku dokonania przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Emitenta w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51.138.096 zł do kwoty 51.087.191 zł i umorzenia 50.905 sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela, co odpowiada liczbie 50.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku, spółka Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami pozostającymi w porozumieniu, uzyskała statut podmiotu dominującego względem Spółki i dysponuje większością głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM