Biznes i finanse

ARCTIC PAPER SA (3/2022) Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2021 roku i za rok 2021 oraz rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wartości wstępnych wybranych danych finansowych podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A.(„Grupa”) oraz Emitenta, za IV kwartał 2021 roku oraz 2021 rok:

Wyniki finansowe za IV kwartał 2021 roku:

Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.:

– Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 953,5 mln zł,

– Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 54,7 mln zł

Arctic Paper S.A.

– Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 9,2 mln zł

– Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -4,4 mln zł

Wyniki finansowe za 2021 rok:

Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.

– Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 3.412,6 mln zł,

– Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 175,9 mln zł

Arctic Paper S.A.

– Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 63,8 mln zł,

– Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 21,8 mln zł.

Szczegółowe wybrane wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. przedstawione zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2021. Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane zostaną opublikowane w raporcie rocznym i mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2021, jak i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2021 rok wraz z opiniami biegłego rewidenta, nastąpi w dniu 22 marca 2022 roku.

Zarząd Spółki biorąc pod uwagę wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2021 rok, w dniu dzisiejszym podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku netto Emitenta za 2021 rok w wysokości 40 groszy brutto na akcję.

Ostateczną rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2021 rok Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2021 rok, co nastąpi w dniu 22 marca 2022 roku. Rekomendacja Zarządu wcześniej zostanie poddana ocenie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM