Biznes i finanse

TOYA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 543 098,00 442 263,00 118 645,00 98 847,00
Zysk z działalności operacyjnej 79 401,00 69 182,00 17 346,00 15 462,00
Zysk przed opodatkowaniem 78 391,00 67 945,00 17 125,00 15 186,00
Zysk netto 63 242,00 54 740,00 13 816,00 12 235,00
Łączne dochody całkowite 63 227,00 54 693,00 13 813,00 12 224,00
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042,00 75 042,00 75 042,00 75 042,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,73 0,18 0,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 764,00 105 751,00 -3 007,00 23 635,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 883,00 -17 397,00 -4 780,00 -3 888,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 292,00 -88 357,00 7 928,00 -19 748,00
Przepływy pieniężne netto razem 645,00 -3,00 141,00 -1,00
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
XII. Aktywa trwałe 89 523 90 076 19 464 19 519
XIII. Aktywa obrotowe 320 391 218 794 69 659 47 411
XIV. Aktywa razem 409 914 308 870 89 123 66 930
XV. Zobowiązania długoterminowe 17 411 14 050 3 785 3 044
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 147 167 90 949 31 997 19 708
XVII. Kapitał własny 245 336 203 871 53 341 44 178

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM