Biznes i finanse

POLICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 3 219 916,00 2 427 966,00 703 422,00 542 659,00
Zysk na działalności operacyjnej 161 294,00 59 082,00 35 236,00 13 205,00
Zysk przed opodatkowaniem 146 336,00 147 481,00 31 969,00 32 963,00
Zysk netto 113 064,00 123 621,00 24 700,00 27 630,00
Całkowity dochód za okres 108 911,00 128 144,00 23 793,00 28 641,00
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768,00 124 175 768,00 124 175 768,00 124 175 768,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,91 0,94 0,20 0,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 027 239,00 171 262,00 224 410,00 38 278,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -147 487,00 -2 166 827,00 -32 220,00 -484 294,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -668 529,00 1 613 510,00 -146 047,00 360 625,00
Przepływy pieniężne netto razem 211 223,00 -382 055,00 46 144,00 -85 391,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 64 332,00 445 456,00 14 054,00 99 561,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 275 435,00 64 332,00 60 171,00 14 378,00
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.12.2021r. / 31.12.2020r.
Aktywa trwałe 2 679 467,00 2 660 803,00 582 569,00 576 580,00
Aktywa obrotowe 1 499 476,00 749 717,00 326 016,00 162 459,00
Zobowiązania długoterminowe 608 287,00 766 719,00 132 254,00 166 143,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 715 800,00 897 856,00 373 049,00 194 560,00
Kapitał własny 1 854 856,00 1 745 945,00 403 282,00 378 336,00
Kapitał zakładowy 1 241 758,00 1 241 758,00 269 983,00 269 082,00
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 51,00 45,00 11,00 10,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM