Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (12/2022) Uchwały przyjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B, zmiana warunków emisji obligacji uchwalona przez to zgromadzenie oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę Warunków Emisji obligacji serii B

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z 2 marca 2022 roku przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał przyjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii B, którym został nadany kod ISIN: PLBNFTS00075 („Obligacje”), które odbyło się w dniu 24 marca 2022 roku (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Uchwała nr 3/03/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy („Uchwała”) przewiduje zmianę warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”) w ten sposób, że Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu, poza przypadkami dotąd przewidzianymi w Warunkach Emisji, także na koniec trzeciego okresu odsetkowego, to jest w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Emitent może dokonać wcześniejszego całkowitego wykupu także 14 kwietnia 2022 roku poprzez złożenie, najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2022 roku, stosownego oświadczenia obligatariuszom Obligacji w sposób przewidziany w Warunkach Emisji. W obu wymienionych wyżej przypadkach, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty, poza świadczeniami wynikającymi z Obligacji (tj. ich wartością nominalną oraz odsetkami) także premii w wysokość 2,6%. Zgromadzenie Obligatariuszy upoważniło Zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji.

Emitent w dniu 24 marca 2022 roku, na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454) („Ustawa o Obligacjach”) złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na uchwaloną przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmianę Warunków Emisji oraz dokonał publikacji tego oświadczenia wraz protokołem z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy na swojej stronie internetowej, w związku z czym doszło, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, do zmiany Warunków Emisji w sposób określony w Uchwale.

Treść protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji wraz z tekstem jednolitym Warunków Emisji stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM