Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 Dane porównawcze* 2021 Dane porównawcze*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 700 15 960 2 119 3 567
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 350 599 21 795 76 592 4 871
III. Zysk (strata) brutto 349 680 19 871 76 391 4 441
IV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 347 958 23 428 76 015 5 236
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 893 -823 1 069 -184
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25 488 34 626 5 568 7 739
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 518 -33 400 -6 230 -7 465
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 863 403 407 90
IX. Aktywa, razem 860 999 474 790 187 198 102 884
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 554 24 253 2 729 5 255
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 20 684 0 4 482
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 554 3 569 2 729 773
XIII. Kapitał własny 848 445 450 537 184 469 97 629
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 185 911 55 905 40 286
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) na 31 grudnia 171 421 123 940
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,08** 0,19** 0,45 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,03*** 0,14*** 0,44 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 4,95 3,64 1,08 0,79
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) na 31 grudnia 4,95*** 2,62*** 1,08 0,57
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,15 0,00 0,03 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM