Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (27/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA zawiadomienie o następującej treści:

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt a i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ((Dz. U. z 2019 r., poz. 623, tekst jednolity) informujemy, iż w związku z odpowiedzią w dniu 23 marca 2022 roku na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki M.W. Trade S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”), zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed odpowiedzią na Wezwanie, o którym mowa powyżej, na dzień 24 marca 2022 r. Aviva OFE posiadał 830.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,90% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 830.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,90% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu odpowiedzi na Wezwanie, o którym mowa powyżej, na dzień 25 marca 2022 r. Aviva OFE nie posiadał już akcji Spółki uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM