Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA (6/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym oświadczenie Pana Cezarego Gregorczuka o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Magna Polonia SA ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2022 roku, tj. z datą najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Cezaremu Gregorczukowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM