Biznes i finanse

Międzynarodowy operator portowy ICTSI powierza Rimini Street zapewnienie niezawodności, stabilności i efektywności swojego globalnego systemu ERP oraz wsparcie rozwoju biznesu

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)—Spółka Rimini Street, Inc., międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, wiodący partner w zakresie wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformowała dzisiaj, że firma International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) zdecydowała się na korzystanie z wielokrotnie nagradzanych usług wsparcia oprogramowania SAP świadczonych przez Rimini Street. Rimini Street będzie wspierać najważniejsze dla biznesu funkcje, takie jak finanse, operacje skarbowe, monitorowanie aktywów, konserwacja i naprawa sprzętu wykorzystywanego w całości działalności związanej z frachtem morskim na Filipinach i w pozostałych terminalach obsługiwanych przez ICTSI.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść jest dostępna tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005165/en/.

Wykorzystując usługi Rimini Street, ICTSI osiągnie 50% oszczędności w rocznych opłatach eksploatacyjnych, jednocześnie korzystając z wyjątkowych rozwiązań obsługi klienta i udoskonalonej jakości usług. Oszczędności zarówno w budżecie na technologie informatyczne, jak i w zasobach, pozwolą ICTSI na skoncentrowanie zasobów i zainwestowanie w przekształcenie procesów SG&A, pobudzenie wzrostu oraz poprawę innowacyjności, produktywności i wydajności w przyszłości.

„Obecna platforma ECC 6 okazała się ograniczeniem, a nie motorem napędowym dla naszej działalności, ponieważ coraz więcej inicjatyw, które mogłyby zwiększyć efektywność i transformację cyfrową, jest niedostępnych lub są kosztowne albo wymagają dodatkowych rozwiązań firm zewnętrznych. Jest to przestarzały system i dlatego ważne jest, abyśmy zminimalizowali inwestycje w niego i przekierowali te nakłady na przygotowania do jego zastąpienia, które stworzyłoby nowe możliwości dla naszego biznesu i zmieniła jego oblicze” – oświadczył Brian Hibbert, główny informatyk ICTSI. – Współpraca z Rimini Street nie tylko zapewnia redukcję wydatków – dzięki ich wyjątkowemu wsparciu możemy skoncentrować się na przygotowaniu tej zmiany i wejściu na rynek z myślą o naszych przyszłych potrzebach w zakresie ERP”.

Spółka ICTSI założona w 1987 roku to czołowy podmiot w sektorze obsługi portów zatrudniający ponad 7000 osób i zarządzający 35 terminalami w 20 krajach. Jest największą międzynarodową firmą na Filipinach i ósmym co do wielkości operatorem terminali kontenerowych na świecie, prowadzącym działalność zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się gospodarkach rynkowych. Wykorzystując możliwości cyfrowej transformacji, ICTSI spogląda w kierunku kolejnej ewolucji swojej infrastruktury IT.

„Proces jest zawsze najważniejszy. Przygotowanie do wdrożenia nowej platformy ERP wymaga najpierw analizy wewnętrznych procesów i zasobów danych oraz upewnienia się, że zanim wdrożymy jakikolwiek nowy system, nasze procesy i wymagania dotyczące danych są wyznacznikiem tego wdrożenia – dodał Hibbert. – Współpraca z Rimini Street gwarantuje, że nasza technologia odpowiada potrzebom i celom naszej działalności w chwili obecnej. Dzięki temu możemy skupić się na spełnianiu nowych oczekiwań rynku i być odpowiednio przygotowanym do wykorzystania przyszłych możliwości”.

Spersonalizowane i elastyczne usługi wsparcia

Aby zagwarantować klientom oczekiwane przez nich doświadczenie i wydajność, Rimini Street wykorzystuje opatentowaną technologię sztucznej inteligencji i głównego inżyniera wsparcia, co zapewnia niezwykle elastyczne, spersonalizowane usługi na najwyższym poziomie świadczone przez doświadczonych starszych inżynierów. Spółka nadal rozszerza swoje portfolio o usługi, które pomagają klientom optymalizować, rozwijać i zmieniać ich infrastrukturę IT. Rozszerzone portfolio usług i wzrost liczby klientów sprawiły, że firma postawiła sobie za cel osiągnięcie 1 miliarda dolarów rocznego przychodu do 2026 roku.

„Dzięki zorientowanym na klienta i prowadzonym przez ekspertów usługom wsparcia firmy Rimini Street przedsiębiorstwa takie jak ICTSI mogą w pełni skupić się na dostosowaniu swojej strategii IT, planów innowacji i inwestycji do strategicznych celów biznesowych – powiedział Andrew Seow, regionalny dyrektor generalny na region ASEAN i Wielkich Chin w Rimini Street. – Usługi oprogramowania dla przedsiębiorstw świadczone przez Rimini Street zmieniają reguły gry dla firm, które poszukują stabilizacji i utrzymania swoich działań informatycznych oraz osiągnięcia efektywności kosztowej przy jednoczesnym budowaniu odporności w miarę rozwoju w zmieniających się warunkach biznesowych na całym świecie. W miarę jak ICTSI będzie kontynuować swoją podróż w kierunku transformacji Rimini Street pozostanie dostawcą zaufanych, niezawodnych usług, które przynoszą znaczącą wartość biznesową i zapewniają komfort funkcjonowania, umożliwiając ICTSI rozwój działalności i optymalizację wartości dostarczanej własnym interesariuszom”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI). spółka notowana w indeksie Russell 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wartość i czas ewentualnych odkupów akcji własnych w ramach programu odkupu i naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pośrednictwem takiego programu; wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewność związaną z wycofaniem LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki stóp procentowych; czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, w tym terroryzm i działania geopolityczne specyficzne dla regionu międzynarodowego; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, zmiany w przepisach, w tym zmiany w prawie podatkowym lub niekorzystne rezultaty zajmowanych przez nas stanowisk podatkowych lub niemożność ze strony spółki co do ustanowienia odpowiednich rezerw podatkowych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services, AMS), oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; zdolność spółki do zrekrutowania i zatrzymania kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki jej działalności, w tym cykle odnawiania umów na wsparcie oprogramowania dostarczanego przez dostawców i usługi zarządzane; zdolność spółki do zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych, ochrony poufnych informacji pracowników i klientów firmy oraz przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20220330005165/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM