Biznes i finanse

SANWIL SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 757 z 2018 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, zgodny z postanowieniami wspomnianego rozporządzenia, terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2022:

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:

– I kwartał 2022: 30.05.2022 r.

– III kwartał 2022: 29.11.2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2022: 30.09.2022 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2021 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu: 29.04.2022 r.

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] informuje, że podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2021 r. i za II kwartał 2022 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM