Biznes i finanse

CAPITAL PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z działalności podstawowej 7 668,22 6 829,79 1 650,07 1 493,80
Zysk/Strata na działalności podstawowej 7 338,88 5 059,21 1 579,21 1 106,54
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 7 344,21 5 147,07 1 580,35 1 125,76
Zysk/Strata netto okresu 6 123,89 4 304,99 1 317,76 941,58
Całkowite dochody netto 6 123,89 4 304,99 1 317,76 941,58
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 438,78 -3 968,36 -3 322,17 -867,95
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 106,66 6 606,00 3 681,07 1 444,85
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 000,00 -135,83 -215,18 -29,71
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 667,87 2 501,81 143,71 547,19
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,45 0,25 0,10 0,06
Aktywa trwałe 11 330,71 21 347,03 2 435,40 4 641,26
Aktywa obrotowe 24 925,81 7 595,37 5 357,51 1 651,38
Aktywa razem 36 256,52 28 942,40 7 792,91 6 292,65
Zobowiązania długoterminowe 1 656,03 2 587,60 355,94 562,60
Zobowiązania krótkoterminowe 2 166,30 44,51 465,62 9,68
Kapitał własny 32 434,18 26 310,30 6 971,35 5 720,38
Kapitał zakładowy 1 365,63 1 365,63 293,53 296,91
Liczba akcji (w szt.) 13 656 295 13 656 295 13 656 295 13 656 295
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,38 1,93 0,51 0,42

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM