Biznes i finanse

CIECH SA (10/2022) Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021

Zarząd CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przedkładanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażonym w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 11 kwietnia 2022 roku, w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2021, podjęła w dniu 12 kwietnia 2022 r. uchwałę, w której zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, w wysokości 133 206 455,08 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 08/100 groszy) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2021 raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na 28 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM