Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 1 305 030,00 1 365 481,00 285 097,00 305 190,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 118 068,00 101 909,00 25 793,00 22 777,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 905,00 33 912,00 8 718,00 7 579,00
Zysk (strata) brutto 35 418,00 11 993,00 7 737,00 2 680,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 24 708,00 8 080,00 5 398,00 1 806,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 24 708,00 8 080,00 5 398,00 1 806,00
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 14 996,00 5 825,00 3 276,00 1 302,00
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 9 712,00 2 255,00 2 122,00 504,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 566,00 -5 174,00 34 640,00 -1 156,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 973,00 -6 234,00 -2 179,00 -1 393,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -91 121,00 -78 986,00 -19 906,00 -17 654,00
Środki pieniężne na koniec okresu 240 761,00 183 289,00 52 346,00 39 718,00
Aktywa razem 922 151,00 963 164,00 200 494,00 208 712,00
Zobowiązania długoterminowe 100 406,00 112 268,00 21 830,00 24 328,00
Zobowiązania krótkoterminowe 741 034,00 794 633,00 161 115,00 172 192,00
Zobowiązania razem 841 440,00 906 901,00 182 946,00 196 520,00
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 58 340,00 43 091,00 12 684,00 9 338,00
Kapitał własny ogółem 80 711,00 56 263,00 17 548,00 12 192,00
Kapitał podstawowy 44 801,00 44 801,00 9 741,00 9 708,00
Liczba akcji w szt. 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 14 996,00 5 825,00 3 276,00 1 302,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,75 0,29 0,16 0,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,75 0,29 0,16 0,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM