Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (39/2022) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z 13 kwietnia 2022 r. informuje o otrzymaniu 15 kwietnia 2022 r. w godzinach wieczornych, w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, od Beyondream Investments Limited – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”) wniosku z dnia 15 kwietnia 2022 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 9 maja 2022 r. („Wniosek”). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następującej sprawy:

– podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. T rade S.A.

Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2022 r., po uzupełnieniu o wskazaną wyżej sprawę przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. T rade S.A.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM