Biznes i finanse

MERCOR SA (21/2022) Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)

z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

– w dniu 11 kwietnia 2022 r. nabył 234 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,95 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3.030,30 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00149% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

– w dniu 12 kwietnia 2022 r. nabył 235 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3.055,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00150% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

– w dniu 13 kwietnia 2022 r. nabył 222 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2.886,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00142% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

– w dniu 14 kwietnia 2022 r. nabył 211 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,95 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2.732,45 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00135% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 79.263 akcji, które stanowią 0,50620 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 11 kwietnia do 14 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM