Biznes i finanse

OCTAVA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody i straty z inwestycji -1 228,00 -4 291,00 -268,00 -959,00
Pozostałe przychody operacyjne 30,00 4,00 7,00 1,00
Koszty operacyjne -1 130,00 -959,00 -247,00 -214,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 328,00 -5 246,00 -509,00 -1 173,00
Zysk (strata) netto -2 115,00 -4 651,00 -462,00 -1 040,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): -0,05 -0,11 -0,01 -0,02
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 693,00 -2 778,00 -370,00 -621,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -225,00 0,00 -49,00 0,00
Przepływy pieniężne netto -1 918,00 -2 778,00 -419,00 -621,00
Aktywa, razem 55 758,00 56 072,00 12 123,00 12 150,00
Zobowiązania, razem 2 274,00 473,00 494,00 102,00
Kapitał własny, razem 53 484,00 55 599,00 11 628,00 12 048,00
Liczba akcji (w szt.) 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00 42 786 848,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,25 1,30 0,27 0,28

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM