Biznes i finanse

POLICE SA (1/2022) Podpisanie umowy na przewóz surowców fosforonośnych.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Czarterujący”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. podpisał z Polsteam Shipping Company Ltd. z siedzibą w Limassol, Cypr jako armatorem, w imieniu i na rzecz którego, jako agent morski działa Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Szczecinie (dalej łącznie: „Armatorzy”) umowę, której przedmiotem jest przewóz surowców fosforonośnych przez Armatorów na zlecenie Czarterującego do portu morskiego w Policach z Maroka i Algierii (dalej: „Umowa”).

Umowa zawarta zastała na okres pięciu lat tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Emitent zleci Armatorom do przewozu w ramach Umowy całość zakontraktowanych surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii.

Całkowita wartość zafrachtowań na podstawie Umowy jest szacowana na kwotę około 67 mln USD w trakcie pięciu lat obowiązywania. Szacunkowa wartość Umowy zakłada średnioroczną realizację dostaw na zbliżonym poziomie wolumenów surowców fosforonośnych, przewiezionych przez Armatorów jak w ubiegłym roku przy uśrednionej stawce z zafrachtowań z 2021 roku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Umowa została uznana przez Emitenta za istotną ze względu na zapewnienie ciągłości dostaw surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii, które pokrywają około 80% całkowitego zapotrzebowania dostaw podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych w długim terminie. W związku z czym Armatorzy pozostaną dla Emitenta strategicznymi przewoźnikami surowców fosforonośnych do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM