Biznes i finanse

TAURON PE SA (13/2022) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie współpracy w obszarze źródeł wytwórczych w technologii energetycznych reaktorów jądrowych (SMR)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji kierunków strategicznych Strategii Grupy TAURON, w którym TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) wskazywała na rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych jako jeden z kluczowych kierunków strategicznych, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 r. zawarł z KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) list intencyjny, w którym strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy związanej z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy źródeł wytwórczych w technologii małych oraz mikro reaktorów jądrowych (SMR), tj. energetycznych reaktorów jądrowych o mocy 5 do 300 MWe („List intencyjny”).

Celem współpracy stron Listu intencyjnego jest określenie możliwości, charakteru oraz szczegółów potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR. Przedmiotem współpracy będzie m.in. analiza dostępnych technologii i możliwości posadowienia instalacji wytwórczej w sąsiedztwie infrastruktury odbiorczej oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury istniejących bloków energetycznych oraz identyfikacja możliwości pozyskania optymalnej technologii, zainwestowania w inny sposób lub nawiązania innych form współpracy z podmiotami trzecimi już realizującymi lub planującymi realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR.

Emitent zastrzega, iż List intencyjny jest wyrazem intencji stron co do nawiązania współpracy, a postanowienia Listu intencyjnego nie mają charakteru wiążącego dla Stron. List intencyjny obowiązuje do dnia wyrażenia przez jedną ze stron woli rezygnacji z dalszej współpracy.

Emitent dostrzega znaczący potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań z KGHM mających na celu inwestycje w obszarze technologii SMR. Działania te stanowią realizację celu klimatycznego oraz wychodzą naprzeciw założeniom Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększeniu udziału zero- i niskoemisyjnych źródeł energii w miksie energetycznym Grupy Emitenta, a tym samym przyczyniają się do realizacji zaktualizowanych kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM