Biznes i finanse

MEGARON SA (4/2022) Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą z Rady Nadzorczej Spółki nr 03/04/2022/RN-P z dnia 20 kwietnia 2022r., Rada Nadzorcza Megaron S.A. na postawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki dokooptowała do swojego grona z dniem 20 kwietnia 2022r. na wspólną kadencję Panią Marię Zaziemską.

Pani Maria Zaziemska posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W roku 1988 ukończyła kierunek architektura i uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 1986-1992 pracowała w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR” Sp. z o.o., natomiast w latach 1998-2008 w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych „Megaron” Sp. z o.o. (później „Megaron” S.A.). W tym czasie pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Finansowych, a od lipca 1998 roku Dyrektora Finansowego Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Zaziemska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Maria Zaziemska nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Pani Maria Zaziemska nie spełnia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także oświadczyła, że istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jej osoby z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce (łącznie pięciu akcjonariuszy), zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a członkami organu zarządzającego Spółką oraz akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce występują powiązania rodzinne.

Pani Maria Zaziemska jest żoną Pana Piotra Sikory – Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Prezesa Zarządu.

Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Kajetanem Zaziemskim – Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Członkiem Zarządu Spółki występuje I stopień pokrewieństwa.

Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Kasprem Zaziemskim – Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Członkiem Zarządu Spółki występuje I stopień pokrewieństwa.

Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Mariuszem Sikora – Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Członkiem Zarządu występuje II stopień powinowactwa.

Pomiędzy Panią Marią Zaziemską a Panem Kornelem Zaziemskim – Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce występuje I stopień pokrewieństwa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM