Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (13/2022) Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2021 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 21 kwietnia 2022 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za rok 2021, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2021 rok wraz z danymi porównawczymi za rok obrotowy 2019 i 2020.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2021 Zarząd Emitenta przyjął okres 2019-2020.

Ostateczne wartości danych finansowych za rok 2021 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A. za rok 2021

Spółka zanotowała w 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 28 711 tys. zł co stanowi w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2019-2020 (29 009 tys. zł) spadek o 1,03 %, czyli zachowane są one na bardzo podobnym poziomie.

Spółka osiągnęła w 2021 roku dodatni wynik na poziomie EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowano zysk w wysokości 1 356 tys. zł i 2 110 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy 2019-2020, wynoszące odpowiednio EBIT 1 483 tys. zł (spadek w 2021 r o 8,49 %), EBITDA 2 236 tys. zł (spadek w 2021 r o 5,62 %) stanowi niewielkie pogorszenie.

Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w 2021 to zysk w wysokości 167 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto za lata 2019 – 2020, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 704 tys. zł, wykazuje spadek o 76,17%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM