Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (25/2022) Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku, numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku oraz numer 10/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku informuje że w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2022 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Enea S.A. (dalej: „Enea”) oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 czerwca 2022 roku wykaże akcje Enea o wartości 66 112 941,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i 95/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 62 283 745,41 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć i 41/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I półrocza 2022 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2022 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 3 829 196,54 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć i 54/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres I półrocza roku 2022, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco przychód finansowy w kwocie 8 437 787,06 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 06/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM