Biznes i finanse

FEERUM SA (8/2022) Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego.

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 roku Emitent otrzymał podpisaną, w drodze obiegowej, umowę datowaną na dzień 21 kwietnia 2022 roku („Umowa”) ze spółką Młyny Szczepanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Szczepanki („Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie, dostawa, nadzór nad montażem mechanicznym i uruchomienie przez Emitenta obiektu magazynowo-suszarniczego.

Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zlokalizowany w miejscowości Szczepanki, gmina Łasin.

Elementy obiektu magazynowo-suszarniczego będą dostarczane w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 roku. Montaż zostanie zrealizowany w terminie 90 dni od daty jego rozpoczęcia.

Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy w łącznej wysokości 5.215.200,00 zł brutto (tj. 4.240.000,00 zł netto) („Wynagrodzenie”) w następujący sposób: (i) do 95% Wynagrodzenia będzie płacone, proporcjonalnie do wartości dostawy, w terminie 2 dni od dnia realizacji dostawy; (ii) pozostałe 5% Wynagrodzenia zostanie zapłacone po protokolarnym zakończeniu prac montażowych i uruchomieniu urządzeń, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2022 roku.

Emitent udzielił Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, rozpoczynającej się z chwilą dokonania protokolarnego zakończenia prac montażowych i uruchomienia urządzeń, nie później jednak niż od dnia 15 listopada 2022 roku.

Umowa przewiduje prawo odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron w określonych w Umowie przypadkach nierealizowania przez drugą stronę postanowień Umowy.

Umowa przewiduje karę umowną obciążającą Emitenta, w przypadku: (i) zwłoki Emitenta w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonych urządzeń za każdy dzień opóźnienia, oraz (ii) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wady w wysokości 0,05% wartości Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Emitent uprawniony jest do naliczenia kary umownej w przypadku opóźnienia wynikającego z naruszenia przez Zamawiającego obowiązków dot. realizacji harmonogramu wykonawczego w wysokości 0,05% wartości Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Łącznie kara umowna należna od którejkolwiek ze stron na podstawie Umowy nie może przekroczyć 5% wartości Wynagrodzenia netto.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta, zarówno kontraktowa oraz deliktowa, w zakresie szkód rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego z wyłączeniem utraconych korzyści została ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 20% całkowitego Wynagrodzenia netto. Na tych samych zasadach i w tym samym limicie odpowiedzialności strony odpowiadają za utracone korzyści.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarcie i wykonanie przedmiotu Umowy stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Emitentem a Zamawiającym w zakresie produkcji, dostawy i uruchomienia przez Emitenta obiektów magazynowo-suszarniczych, zaś łączna wartość zamówień realizowanych obecnie przez Emitenta na rzecz Zamawiającego (wliczając Umowę) wynosi 10.397.214,60 zł brutto (tj. 8.453.020 zł netto).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM