Biznes i finanse

SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 56 66 12 14
Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 56 66 12 14
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 527 -1 460 -334 -316
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 328 -1 414 509 -306
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -1 103 -3 781 -241 -818
Zysk (strata) netto -852 -3 919 -186 -848
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 453 -750 -754 -163
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 5 557 726 1 214 157
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -963 0 -210 0
Suma bilansowa 26 580 30 167 5 779 6 528
Aktywa trwałe 14 286 19 832 3 106 4 292
Aktywa obrotowe 12 294 10 334 2 673 2 239
Kapitał własny 24 106 24 958 5 241 5 401
Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 070 5 054
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 326 572 290 124
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 148 4 246 250 920
Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,07 0,22 0,24
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,07 0,22 0,24
Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,04 -0,17 -0,01 -0,04
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,04 -0,17 -0,01 -0,04

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM