Biznes i finanse

NPL NOVA SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 2 096 3 788 460 847
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 428 1 342 -533 300
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 199 1 421 44 318
Zysk (strata) netto z działaności kontynuowanej -3 099 2 509 -680 561
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 938 2 042 -2 181 457
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 497 4 875 7 789 1 090
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 717 -7 700 -5 423 -1 721
Przepływy pieniężne netto, razem 842 -782 185 -175
36 784 73 150 7 998 15 851
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 543 37 296 2 292 8 082
Zobowiązania długoterminowe 4 596 4 834 999 1 047
5 946 32 462 1 293 7 034
Kapitał własny 26 241 35 854 5 705 7 769
3 680 3 680 800 797
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 3 680 000 3 680 000 2 565 910 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,84 0,68 -0,18 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,84 0,68 -0,18 0,15
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 7,13 9,74 1,55 2,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 7,13 9,74 1,55 2,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,77 0,00 0,39 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM