Biznes i finanse

KCI SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody i zyski 26 591 10 096 5 809 2 257
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 983 7 009 4 584 1 567
Zysk (strata) netto 17 628 4 691 3 851 1 048
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 878 -1 914 -2 158 -428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 45 059 3 269 9 844 731
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 492 -1 355 -1 637 -303
Przepływy pieniężne netto, razem 27 689 0 6 049 0
Aktywa razem 366 401 445 029 79 663 96 435
Zobowiązania razem 22 844 27 939 4 967 6 054
Kapitał własny (aktywa netto) 343 557 417 090 74 696 90 381 1
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 525 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,01 6,08 1,09 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,01 6,08 1,09 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,07 0,06 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,26 0,07 0,06 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM