Biznes i finanse

KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody i zyski 109 554 228 356 23 933 51 039
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -99 567 143 726 -21 751 32 124
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -45 254 86 028 -9 886 19 228
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 084 18 906 1 111 4 226
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 824 -6 088 6 297 -1 361
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 664 -10 117 -1 456 -2 261
Przepływy pieniężne netto, razem 27 244 2 701 5 952 604
Aktywa razem 487 122 545 854 105 910 118 283
Zobowiązania razem 69 182 91 776 15 042 19 887
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 326 241 380 389 70 931 82 428
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 525 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 6,62 1,32 1,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 6,62 1,32 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,66 1,25 -0,14 0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,66 1,25 -0,14 0,28

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM