Biznes i finanse

STALPRODUKT SA (5/2022) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2022 roku

W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka”) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w I kwartale 2022 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w I kw. 2022 r. wyniosły 1 473 784 tys. zł (w porównaniu do kwoty 950 343 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w I kw. 2022 r. wyniosły 399 913 tys. zł (w porównaniu do kwoty 211 600 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

3. Przychodów Segmentu Profili, które w I kw. 2022 r. wyniosły 317 190 tys. zł (w porównaniu do kwoty 165 721 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

4. Przychodów Segmentu Cynku, które w I kw. 2022 r. wyniosły 650 906 tys. zł (w porównaniu do kwoty 507 027 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

5. Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w I kw. 2022 r. wyniósł 180 170 tys. zł (w porównaniu do kwoty 74 412 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

6. Skonsolidowanego zysku netto, który w I kw. 2022 r. wyniósł 151 401 tys. zł (w porównaniu do kwoty 56 702 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

Znaczący wzrost zarówno przychodów wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, jak i skonsolidowanych wyników (z działalności operacyjnej i zysku netto), spowodowany jest głównie znaczącą poprawą warunków rynkowych (w tym głównie cen sprzedaży wyrobów gotowych) w raportowanym okresie w porównaniu do tego samego okresu 2021 i 2020 r.

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2022 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26.01.2022 roku, tj. 13 maja 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM