Biznes i finanse

LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 426,00 132 728,00 32 425,00 29 665,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 271,00 14 888,00 2 462,00 3 328,00
Zysk (strata) brutto 10 952,00 15 803,00 2 393,00 3 532,00
Zysk (strata) netto 9 108,00 12 277,00 1 990,00 2 744,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 673,00 18 413,00 -2 113,00 4 115,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 421,00 -5 897,00 -2 495,00 -1 318,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 051,00 -4 365,00 1 540,00 -976,00
Przepływy pieniężne netto, razem -14 043,00 8 151,00 -3 068,00 1 822,00
Aktywa, razem 140 328,00 128 636,00 30 510,00 27 875,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 554,00 29 507,00 8 600,00 6 394,00
Zobowiązania długoterminowe 2 537,00 3 044,00 552,00 660,00
Zobowiązania krótkoterminowe 37 017,00 26 463,00 8 048,00 5 734,00
Kapitał własny 100 774,00 99 129,00 21 910,00 21 481,00
Kapitał zakładowy 1 244,00 1 244,00 270,00 270,00
Liczba akcji (w szt.) 24 875 050,00 24 875 050,00 24 875 050,00 24 875 050,00
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,49 0,08 0,11
Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,49 0,08 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,05 3,99 0,88 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,05 3,99 0,88 0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,30 0,02 0,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM