Biznes i finanse

SANOK RUBBER COMPANY SA (3/2022) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych spółki zależnej QMRP

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2022 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych (dalej Umowa SPA) pomiędzy Spółką (jako Sprzedającym) a Qingdao Zhangshi Shangija Techgnology CO., LTD (jako Kupującym) na podstawie której, po spełnieniu się warunków umownych wskazanych w Umowie SPA, (a) Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży i przeniesienia wszystkich posiadanych przez siebie praw udziałowych stanowiących 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP, (b) Kupujący zobowiązał się do nabycia przedmiotowych praw udziałowych Spółki zależnej QMRP.

Wobec powyższego Spółka informuje, że efektem wejścia w życie przedmiotowej umowy SPA tj. po spełnieniu się warunków umownych w niej zawartych będzie konieczność dokonania odpisów dotyczących posiadanych w Spółce zależnej QMRP aktywów a w szczególności do części udzielonych przez Spółkę pożyczek wraz z odsetkami oraz należności handlowych. Szacowana wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących tych aktywów będzie miała negatywny wpływ na wynik jednostkowy Spółki w roku 2022 w kwocie około 12,7 mln zł.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company wynik przedmiotowej transakcji powoduje dodatkowo konieczność dokonania odpisu w kwocie około 2,1 mln zł dotyczącego pozostałej części wartości firmy, rozpoznanej w wyniku nabycia i ostatecznego rozliczenia przejęcia udziałów QMRP. Całościowy efekt wyłączenia Spółki zależnej QMRP z konsolidacji ujęty zostanie skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po wypełnieniu przez Strony wszystkich warunków umownych zawartych w umowie SPA.

Spółka informuje również, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Ostateczna wartość odpisów aktualizujących i całościowy wpływ przedmiotowej transakcji sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych Spółki zależnej QMRP zostaną rozliczone po spełnieniu się wszystkich warunków umowy SPA i ujęte w raporcie finansowym Spółki, zgodnie z datą wypełnienia się przedmiotowych warunków.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Spółki, wpływ opisanego zdarzenia na wyniki finansowe Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM