Biznes i finanse

FEERUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 132 131,00 118 299,00 28 865,00 26 440,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 562,00 -6 503,00 1 215,00 -1 454,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 806,00 -6 363,00 1 050,00 -1 422,00
Zysk (strata) netto 4 597,00 -7 447,00 1 004,00 -1 664,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 597,00 -7 447,00 1 004,00 -1 664,00
Zysk na akcję 0,48 -0,78 0,11 -0,17
Rozwodniony zysk na akcję 0,48 -0,78 0,11 -0,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 844,00 39 148,00 -1 932,00 8 750,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24,00 4 731,00 5,00 1 057,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8 217,00 -9 153,00 -1 795,00 -2 046,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -17 037,00 34 726,00 -3 722,00 7 761,00
Aktywa 189 224,00 202 708,00 41 141,00 43 926,00
Zobowiązania długoterminowe 21 561,00 25 548,00 4 688,00 5 536,00
Zobowiązania krótkoterminowe 56 086,00 70 179,00 12 194,00 15 207,00
Kapitał własny 111 577,00 106 981,00 24 259,00 23 182,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 111 577,00 106 981,00 24 259,00 23 182,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM