Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (15/2022) Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku w dniu 11 maja 2022 r. postanowiła z dniem 1 lipca 2022 roku powołać Pana Andrzeja Wilka w skład Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku na trzyletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2022 roku. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku Pan Andrzej Wilk pełnił będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za bankowość detaliczną.

Pan Andrzej Wilk posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości. Pan Andrzej Wilk dołączył do Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 1997 r. jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Finansowych. Następnie sprawował liczne stanowiska kierownicze m.in., jako CFO Citifinancial Central Europe nadzorując rozwój ponad 200 oddziałów i punktów sprzedaży. Był również szefem Retail Banku w Citi na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. W latach 2014-2018 pracował poza Citi, w Moneygram Polska na stanowisku Prezesa Spółki oraz w JP Morgan na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie Pan Andrzej Wilk powrócił do zespołu Citi i od roku 2019 do dnia dzisiejszego sprawuje w Banku Handlowym w Warszawie S.A. kluczową funkcję Szefa Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami i Siecią Oddziałów w Sektorze Bankowości Detalicznej.

Pan Andrzej Wilk posiada wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Wrocławskiej.

Pan Andrzej Wilk nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Banku, a tym samym nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Wilk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM