Biznes i finanse

BOŚ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące sródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapiałowej BOŚ S.A.
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 170 199 102 516 36 624 22 422
Przychody z tytułu opłat i prowizji 50 854 46 904 10 943 10 259
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 4 124 24 295 887 5 314
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 0 0 0
Zysk brutto 35 740 7 752 7 691 1 696
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 23 387 2 120 5 032 464
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -378 081 41 058 -81 357 8 980
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 292 -57 691 2 860 -12 618
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 014 -8 733 -1 940 -1 910
Przepływy pieniężne netto, razem -373 803 -25 366 -80 436 -5 548
Zysk na jedną akcję zwykłą 0,25 0,02 0,05 0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,25 0,02 0,05 0,00
wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 31-03-2022 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2021 kolumna 3 stan na dzień 31-03-2022 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2021
Aktywa razem 20 371 100 20 585 740 4 378 528 4 475 745
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 455 683 420 389 97 944 91 401
Zobowiązania wobec klientów 16 713 974 17 007 863 3 592 472 3 697 844
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 848 331 1 865 795 397 277 405 661
Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 314 032 317 658
Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
Współczynnik kapitałowy 14,03 14,61
dane dotyczące sródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 168 737 101 809 36 309 22 267
Przychody z tytułu opłat i prowizji 20 944 19 922 4 507 4 357
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 281 15 305 60 3 347
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 0 0 0
Zysk brutto 34 452 6 054 7 413 1 324
Zysk netto 24 099 2 222 5 186 486
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -380 865 37 226 -81 956 8 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 411 -55 451 3 316 -12 128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 311 -8 109 -1 788 -1 774
Przepływy pieniężne netto, razem -373 765 -26 334 -80 428 -5 760
Zysk na jedną akcję zwykłą 0,26 0,02 0,06 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,26 0,02 0,06 0,01
wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 31-03-2022 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2021 kolumna 3 stan na dzień 31-03-2022 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2021
Aktywa razem 20 223 707 20 449 968 4 346 847 4 446 225
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 455 683 420 389 97 944 91 401
Zobowiązania wobec klientów 16 719 032 17 012 146 3 593 559 3 698 775
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 847 537 1 864 289 397 106 405 333
Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 313 888 317 512
Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
Współczynnik kapitałowy 13,99 14,81

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM